ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (บรรพชิต / คฤหัสถ์ ทุกสาขาวิชา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (บรรพชิต / คฤหัสถ์ ทุกสาขาวิชา)

สาขาวิชาพระพุทธศานา

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

รัฐศาสตรบัณฑิต