เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนเมษายน 64 ครั้งที่ 1)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 13 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนเมษายน 64 ครั้งที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม