เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 12 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 64 ครั้งที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม