มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ผลงานวิจัยเรื่อง แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก” โดย พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย, ดร. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า ผลงานวิจัยเรื่อง แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก” โดย พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย, ดร. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔