เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม 64 ครั้งที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม