เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1)

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม