เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 6 (ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 6 (ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม