เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 3 (ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม