เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 2 (ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 2 (ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม