เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม