เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 19 ประจำเดือนกันยายน(ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม