พิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี