โครงการปฐมนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ห้องประชุม ๑/๓๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชั้น ๓