เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 16 ประจำเดือนกรกฎาคม(ครั้งที่ 2) ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม