พระครูวิสุทธานันทคุณ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

     กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่าพระครูวิสุทธานันทคุณ โรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓