เรื่องแจ้งการโอนเงินช่วยเหลือโควิด 19 (COVID 19) สำหรับพระสอนศีลธรรม