เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม