ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา