ประกาศ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒