ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)