เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม