ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓