ประมวลภาพ พิธีเคลื่อนย้ายสรีระพระเทพญาณมงคลเข้าสู่หอสังเวชนีย์ฯ