พระปลัดวัชระ ธมฺมวชิโร ผู้แทนนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับรางวัลระดับ ” ดีเยี่ยม ” การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ (Best Practice)