เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม