พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ  ชยทตฺโต, ผศ.ดร. บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

    พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. บุคลากรผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) โดย มีผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะเชิงพุทธของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี”