พระสังฆราช” ประทานกัปปิยภัณฑ์ 1 ล้าน โปรดให้คณะสงฆ์รวบรวมสิ่งของช่วยลาว

พระสังฆราช” ประทานกัปปิยภัณฑ์ 1 ล้าน โปรดให้คณะสงฆ์รวบรวมสิ่งของช่วยลาว