พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

     ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัยในทุกระดับได้บำเพ็ญ ประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติบวรพระพุทธศาสนและแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งสมควรได้รับการยกย่องประกาศให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบไปอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พศ.๒๕๕๗ และมติที่ประชุมคณะกรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่๖/๕๖๒เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศยกย่องศิษย์ เก่าของมหาวิทยาลัยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นศิษย์เก่าตีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ พระครูวิสุทธานันทคุณคร. (สุรศักดิ์ วิสุทธาจาโร) อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิต เนื่องในวันบูรพาจารย์ ๒๕๖๒