สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2562 รับสมัครวันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562