พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒