ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกสาขาวิชา

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา