โครงการพัฒนาศักยภาพพิธีกรทางด้านพระพุทธศาสนา ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาศักยภาพพิธีกรทางด้านพระพุทธศาสนา ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒