โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รุ่นที่ ๑ ” ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี