การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒