โครงการจิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องประชุม ๑/๓๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙