โครงการธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี

โครงการธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี