เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม