เกมกีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีเกมส์ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี