วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับเมตตาจาก พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มจร. ถวายรายงานและรับข้อคิดความเห็น และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

         วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๓๐ น.  มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับเมตตาจาก พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มจร.  เข้ากราบนมัสการขอโอกาสถวายรายงานและรับข้อคิดความเห็นจากพระปิฏกโกศล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับงานกิจการนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานกิจการนิสิตต่าง ๆ ตามนโยบายของพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต เพื่อรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ