ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกตามรายการเพื่ออ่านรายละเอียด

(๑)  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๒) ขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี