พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร. อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ