พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ