“ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ “ผลงานงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้” จากนั้น กล่าวอนุโมทนากถา เปิดงานวันบุรพาจารย์ และวันจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

ภาคบ่าย พระธรรมปัญญาบดี มอบรางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น, รางวัลผลงานงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ (วิชาการ/ปฏิบัติการ) และนิสิต ขอนอบน้อมถวายมุทิตา สักการะ แด่ พระปิฎกโกศล,ดร.รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , พระสมุทรวชิรโสภณ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑