โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อชี้แจงนโยบายและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเตรียมเสนอขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ในการนี้ มีคณาจารย์และนักวิจัยจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการในโซนภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ๒๘ ส่วนงาน จำนวน ๖๐ รูป/คน เข้ารับการอบรม โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีเข้าร่วมอบรมได้แก่  พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และนายสมชาย ชูเมือง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ