มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑