โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์