เกร็ดความรู้สำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความตอนหนึ่งในพระโอวาท เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เกร็ดความรู้สำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความตอนหนึ่งในพระโอวาท เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก