อธิบายเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบแท่งประเภททั่วไป