การปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา (วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2561)