รับสมัครแข่งขันทักษะความสามารถด้านดนตรีไทย (ระนาดเอก) ในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี